Nationaal Dubo Centrum

donderdag 2 mei 2002

Actieprogramma 'Gezondheid en Milieu' naar Tweede Kamer

De gezondheid in gebouwen is een van de thema's uit het actieprogramma 'Gezondheid en Milieu', waarmee de ministeries van VROM en VWS het binnenklimaat verder willen verbeteren.

Het actieprogramma, op 25 april aan de Tweede Kamer aangeboden, streeft naar een integrale aanpak voor de milieuproblemen, die nadelig effect op gezondheid hebben. Het onderdeel 'Gezondheid in Gebouwen' omvat de acties voor de verbetering van het binnenklimaat. Het binnenmilieu is de afgelopen jaren weliswaar sterk verbeterd door wet- en regelgeving, maar desondanks treden er nog ongewenste gezondheidseffecten op vanwege gebruiksonvriendelijke installaties, nieuwe technologische ontwikkelingen en het niet-aansluiten van het gedrag van bewoners en gebruikers van gebouwen bij die nieuwe technologische ontwikkelingen.

Gezondheidsverlies
Momenteel is 2 tot 5% van het gezondheidsverlies in Nederland toe te schrijven aan milieufactoren. Deze kunnen het gevolg zijn van concentraties ozon (smogvorming) en fijn stof in de buitenlucht. Het binnenmilieu kan verontreinigd zijn met het radioactieve radongas, tabaksrook (fijn stof) en organismen zoals huismijt en schimmel die sterke allergische reacties kunnen oproepen. Voorbeelden van andere milieufactoren met mogelijke gezondheidseffecten zijn risico's van stoffen, risicovolle (productie-) processen, voedselveiligheid, eventuele risico's van biotechnologie en electro-magnetische velden.

Het actieprogramma gaat uit van de volgende gezondheidsaspecten:
* Luchtkwaliteit

* Thermisch comfort

* Geluid

* Gebruiksvriendelijkheid

* Locatie

* Licht en uitzicht

* Privacy

* Inrichting

Acties
De acties van het programma bestaan deels uit het vergroten van het inzicht in het gezondheidsniveau van de gebouwde voorraad en deels uit het stimuleren van bewust aanbrengen, gebruiken en onderhouden van ventilatievoorzieningen. Hiervoor worden acties uitgevoerd op het gebied van communicatie, kennisoverdracht, onderzoek, normering en onderhoud.

In standhouden, bevorderen en voorkomen
De uitgangspunt van het beleid voor de verbetering van het binnenklimaat is het in stand houden en bevorderen van veiligheid, comfort en welzijn en het voorkomen van risico's voor de gezondheid van gebruikers. Onder meer de Woningwet, Wet Milieubeheer en Arbeidsomstandighedenwet moeten het kader te vormen van een algemeen maatschappelijk aanvaard minimum voor een gezond verblijf in gebouwen.

Meer informatie over het actieprogramma is te vinden op de site van het ministerie van VWS.