Gemeente Sint-Oedenrode


Besluitenlijst 23 april 2002
8. Procedure samenstelling concept-begroting 2003 Besluit:Instemmen met de geformuleerde uitgangspunten en de voorgestelde procedure.

9. Uitspraak rechtbank van 21-3-2002 tot niet-ontvankelijk verklaring van het beroep van M.v.d. Heuvel, Vresselseweg 16(a) tegen de beslissing op zijn bezwaarschrift inzake tijdelijke bewoning van een paardenstal.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen

10. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Besluit:Kennisnemen van de brief van de poltie d.d. 6 maart 2002.

11. Afscheid wethouder F. van den Boomen
Besluit:nstemmen met de informele afscheidsreceptie op 3 mei.

12. Balansposten pensioenverplichtingen c.a.
Besluit:Instemmen met het meenemen van hogere pensioen- en wachtgeldverplichtingen bij bestemming saldo jaarrekening 2001. 13. Brief dhr. Raaijmakers, Koninginnelaan 33
Besluit:Instemmen met concept-reactie.
14. Plan van aanpak invoering BTW-compensatiefonds. Besluit:Instemmen met het plan van aanpak.