Gemeente Alphen aan den Rijn


Vaststelling wijzigingsplan Eerste wijziging bestemmingsplan Centrum 1998

Het wijzigingsplan
In haar vergadering van 17 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan Eerste wijziging bestemmingsplan Centrum 1998 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het blok, dat begrensd wordt door de Julianastraat, de St. Jorisstraat en een deel van het omloopkanaal. In het bestemmingsplan Centrum 1998 is de locatie aangeduid met locatienummer 6.

Wat houdt het wijzigingsplan in?
Het te realiseren plan voor locatienummer 6 omvat detailhandel, publieksgerichte dienstverlening, woningen en een parkeerkelder. Door sloop van de bestaande panden, ontwikkeling van een integraal plan voor het hele blok en in samenhang met andere locaties worden de doelstellingen uit bestemmingsplan Centrum 1998 gerealiseerd, waardoor de ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd. Een voetpad tussen de te realiseren bebouwing en het Omloopkanaal aan de noordzijde van het blok zoals dat nu in het bestemmingsplan is aangegeven, blijkt echter vanuit het oogpunt van sociale veiligheid ongewenst te zijn. Door deze ontwikkeling en de noodzaak een evenwichtig geheel in de plannen te behouden is een verbreding van het Omloopkanaal en een aanpassing van de bebouwingsgrens in ruimtelijke zin gewenst. In bestemmingsplan Centrum is de bevoegdheid opgenomen om bestemmings- en bouwgrenzen in beperkte mate te wijzigen. Om het te realiseren plan voor blok 6 planologisch mogelijk te maken, is dan ook een wijzigingsplan opgesteld. De bestemming Voetgangersgebied aan de noordzijde van het gebied wordt daarmee deels gewijzigd in de bestemming Water en deels in de bestemming Centrumdoeleinden. Bovendien schuift de overbrugging enigszins op.

Wanneer en waar kunt u het wijzigingsplan inzien? Iedereen kan het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken vanaf 2 mei 2002 twee weken inzien bij het gemeentelijk informatiecentrum, stadskantoor, Castellumstraat 6 op werkdagen van 8.30-17.00 uur en op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur. Het wijzigingsplan behoeft geen goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Hoe kunt u zienswijzen kenbaar maken?
In de periode van 2 mei 2002 tot en met 12 juni 2002 kan door een belanghebbende tegen het besluit van burgemeester en wethouders beroep worden ingesteld.

Het beroep richt u aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling.

Nadere informatie
Nadere informatie over het wijzigingsplan kan worden verkregen bij het gemeentelijk informatiecentrum van het stadskantoor, Castellumstraat 6. Het informatiecentrum is tijdens bovengenoemde openingstijden telefonisch bereikbaar onder nummer 0172 481231.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 1 mei 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 02 mei 2002 laatste wijziging