Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

02-05-2002
Monumentenverordening 2002

Monumentenverordening 2002

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de raad van de gemeente Duiven een voorstel te doen tot vaststelling van de Monumentenverordening 2002. Deze verordening regelt onder meer:
* de samenstelling en bevoegdheden van de monumentencommissie;
* de aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument en de registratie op de gemeentelijke monumentenlijst;
* de vergunningen tot wijziging of afbraak van beschermde gemeentelijke monumenten én

* de subsidieverlening voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan beschermde gemeentelijke monumenten.

Zienswijzen
Ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt eenieder in de gelegenheid gesteld haar of zijn zienswijze, liefst schriftelijk, op de ontwerpverordening naar voren te brengen. De zienswijze dient vóór donderdag 23 mei 2002 naar voren te zijn gebracht.

De zienswijzen zullen worden betrokken bij de voorbereiding van het definitieve ontwerp van de Monumentenverordening 2002 zoals deze ter vaststelling zal worden voorgelegd aan de raad.

Inzage
Van donderdag 25 april 2002 tot en met woensdag 22 mei 2002 ligt de ontwerpverordening ter inzage in het gemeentehuis van Duiven, Kastanjelaan 3 te Duiven.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.H.M. Kniest van de afdeling Welzijn, Onderwijs en Burgerzaken, tel. (0316) 27 94 83.