Gemeente Duiven


Nieuwsberichten


01-05-2002
B&W besluitenlijst
woensdag 1 mei 2002,

B&W Besluitenlijst, woensdag 1 mei 2002

18-02-GGB/ow
Kapvergunning verleend voor 2 bomen staande in het openbaar plantsoen naast perceel Zwaanstraat 2. Aan deze verlening van de kapvergunning is een herplantplicht van bosplantsoen verbonden.

18-04-GGB/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Grondgebied over de periode 18 april 2002 t/m 24 april 2002; besluitnrs: 2002/0287 t/m 2002/0310.

18-05-GGB/ow
Verzoek van het C.C.O.G. tot aanleg van een "uitstapplaats" voor minder valide bezoekers langs het CCOG gebouw aan de Kastanjelaan honoreren, met dien verstande dat de betreffende uitstapplaats niet gebruikt wordt voor het laden en lossen van goederen, (grote voertuigen en mogelijke hinder) en dat bij het nieuw te ontwikkelen centrumplan de aanwezigheid dan wel noodzaak van deze uitstapplaats wordt heroverwogen. Kosten van de aanleg bedragen ca. 10.000,00, te dekken uit Exploitatierekening Centrumplan.

18-07-GGB/vrog
De Nederlandse Spoorwegen willen voor hun veiligheidsnet op het gebouw van het Candea College aan de Saturnus 1 een antenne-installatie plaatsen. Zij hebben al overeenstemming bereikt met het bestuur van de school voor plaatsing van de antennes. Gebleken is dat dit bouwplan op geen enkele manier gerealiseerd kan worden binnen het huidige bestemmingsplan "Voortgezet Onderwijs, 2e fase". Besloten in principe een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2, WRO te voeren en aan Gedeputeerde Staten te vragen of zij hiermee in kunnen stemmen.

18-09-GGB/ow
Aanschaf en plaatsing installatie t.b.v. afsluiting Pastoriestraat en Remigiusplein middels verzinkbare palen en bijbehorende randapparatuur ten bedrage van 53.861,-- incl. B.T.W. Dekking uit de exploitatierekening Centrumplan. In principe als op 27-03-2001 besloten, echter op basis van een verouderde offerte. Structurele kosten per jaar ca. 3.650,-- (incl. B.T.W.) voor energieverbruik en onderhoudscontract, dekken conform eerder genomen besluit van 17-03-2001.

18-10-BD/az
Kennis genomen van dankbetuiging van de heer Elbert Roest ter gelegenheid van zijn afscheid als wethouder van de gemeente Doesburg.

18-11-BD/az
Kennis genomen van schrijven over de portefeuilleverdeling van de gemeente Angerlo.

18-12-BD/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Bestuursdienst in de periode van 8 april 2002 tot en met 12 april 2002; nummers AZ/BZ-021601 t/m AZ/BZ-021603.

18-15-GGB/m&b
Bouwvergunning verleend aan Gemeente Duiven voor het plaatsen van een Rogiro-S brug op het perceel 't Holland/De Nieuweling te Duiven.

18-17-B&S/wob
Regionaal plan voortijdig schoolverlaten vastgesteld en dit ter informatie zenden aan de raadscommissie B&S.
RBS 13 06 2002

18-21-B&S/wob
Ingestemd met de aanschaf van representatieve kleding voor de sporthalbeheerders tot een bedrag van 240,32 en dit meenemen bij de eerstvolgende Berap. Met ingang van 2003 jaarlijks een bedrag meenemen in de voorcalculatie kostenplaatsen.

Terug