Provincie Zuid-Holland

inzendingen gevraagd vóór 1 juli

Persbericht

01-05-2002
Landschapsprijs Zuid-Holland
inzendingen gevraagd vóór 1 juli

De provincie Zuid-Holland organiseert dit jaar voor de achtste keer de Landschapsprijs. Hiermee beloont de provincie ideeën, initiatieven en projecten die een bijdrage (kunnen) leveren aan de kwaliteit van het Zuid-Hollandse landschap. Het thema van dit jaar is natuurcompensatie. Alle waardevolle, creatieve of originele ideeën of projecten maken kans op de prijs van ¤5000. Daarnaast zijn er twee Landschapspenningen te winnen. Alle inzendingen moeten voor 1 juli bij de provincie binnen zijn.

Thema natuurcompensatie
Het Zuid-Hollandse landschap kent vele gezichten. Natuur is één van de stukjes die het landschap maken. Bij veranderingen (bv. bouwprojecten, aanleg van infrastructuur) gaat ook natuur, en daarmee landschap, verloren. Daarom is 'natuurcompensatie' een belangrijk onderdeel bij ingrepen in het landschap. Natuur die verloren is gegaan zal elders moeten worden teruggebracht. Dat hoeft niet altijd in dezelfde vorm te zijn. In Zuid-Holland wordt 'groen' landschap steeds schaarser. De compensatie van natuur en landschap wordt daarmee ook lastiger. Natuurcompensatie is dit jaar het thema bij de Landschapsprijs.

Inzenden en prijs
Iedereen kan ideeën en voorstellen vóór 1 juli indienen bij de provincie. Ook de projecten van overheidsinstanties komen voor de prijs in aanmerking. Voor de toekenning van de Landschapsprijs 2002 richt de provincie Zuid Holland haar belangstelling op projecten binnen de provinciegrenzen die in 2000 of later zijn gestart, of waarvan de resultaten nu pas zichtbaar worden. Het gaat om projecten en ideeën waarbij de volgende elementen een rol spelen: creativiteit, realiseerbaarheid en het stimulerende effect. Ter inspiratie vindt u op de provinciale website www.pzh.nl een essay over natuurcompensatie. Naast de landschapsprijs die bestaat uit een bedrag van ¤5000 en een aandenken, worden maximaal twee Landschapspenningen toegekend. Met deze penningen worden initiatiefrijke personen of organisaties gehonoreerd die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van het thema. Hieraan is per penning een bedrag van ¤ 1250 verbonden. De beoordeling van de inzendingen vindt plaats door een

vakkundige jury onder leiding van Jaap Wolf (oud-gedeputeerde provincie Zuid-Holland). De projecten en ideeën kunnen schriftelijk worden aangemeld bij: juryvoorzitter Landschapsprijs 2002, kamer B134, postbus 90602, 2509 LP Den Haag of via e-mail offerman@pzh.nl