Gemeente Sint-Oedenrode


Actuele berichten week 18-2002
Gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaartsdag Op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei is Spreekuur Burgemeester
Het spreekuur van de Burgemeester van donderdag 2 mei aanstaande vindt plaats van 9.00 - 10.00 uur
Nationale straatspeeldag 2002
Op woensdag 29 mei 2002 wordt de 13e Nationale Straatspeeldag gehouden. Het doel van deze dag is aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van kinderen in het verkeer. Als u een straatspeeldag wilt organiseren, kunt u dat het beste met anderen doen, bijvoorbeeld met de buren, de school of de wijkvereniging. In Sint-Oedenrode organiseren sinds meerdere jaren al een aantal buurten en/ of straten een dergelijke dag. Voor meer informatie of om u als deelnemer aan te melden kunt u contact opnemen met 3VO,
telefoonnummer 035-524 88 00. U ontvangt dan van deze organisatie een uitgebreid actiepakket, met een duidelijke
handleiding en suggesties voor straatspelletjes en andere activiteiten.
Voor het afsluiten van een straat heeft u toestemming nodig van de gemeente. Door de gemeente wordt een financiële bijdrage geleverd in de kosten voor het organiseren van een straatspeeldag.
TEL (0413) 481311

Aanvragen bouwvergunning

- N. Ackermans, Laan ten Rode 4, aanbouw tuinkamer
- F. de Laat, Componistenlaan 119, aanbouw serre/speelkamer
- A. van Kaathoven, Nieuwenhuizen 14, herbouw garage/berging
- G. Hulsen, Mauritsstraat 13, uitbreiden woonhuis
- H. Dahmen, Oranje Nassaulaan 69, aanbouw serre Aanvragen sloopvergunning

- A. van Kaathoven, Nieuwenhuizen 14, sloop garage/berging Melding sloopvoornemen:

- A. van Kaathoven, Nieuwenhuizen 14, verwijderen dakplaten garage/berging
Verleende bouwvergunningen

- Lieshoutsedijk 41, wijzigen gevels woonhuis
- Tartwijck 71, bouw erker

- Tartwijck 73, bouw erker

- Lieshoutsedijk 22, wijziging verleende vergunning uitbreiden woonhuis
Aanlegvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een verzoek om aanlegvergunning is ingediend voor:


-de aanleg en het dempen van een sloot/watergang, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie H nummer 3518 en 4153, gelegen nabij Kremselen, door de heer Van der Heijden;

-het dempen van een sloot/watergang en het verwijderen van houtgewas, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend
gemeente Sint-Oedenrode sectie H nummer 3829, gelegen nabij de Bus, door de heer Olislagers.
Genoemde percelen zijn gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied en binnen toekomstig bestemmingsplan
Buitengebied 1997. Voor het buitengebied geldt een voorbereidingsbesluit met aanlegvergunningenstelsel. De plannen liggen met ingang van donderdag 2 mei 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis en kunnen
hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien bij afdeling Bouwen en Milieu. Ingevolge artikel 46 lid 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder in de
gelegenheid binnen deze termijn schriftelijk zijn zienswijze naar voren te brengen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481341

Aanvraag Kapvergunningen
kapvergunning te verlenen voor het ruimen van

- 1 populier staande in een landbouwperceel nabij de Morgensop in verband met de standplaats in relatie tot de gewijzigde perceelsvorm;

- 25 populieren welke deel uitmaken van een bosperceel, sectie H, nummer 2819 aan de Hulst in verband met de kaprijpe toestand van deze bomen;

- 25 kerstdennen staande aan de Rooise Heide nabij huisnummer 6 in verband met de slechte kwaliteit van deze bomen;
- 11 berken in de tuin van perceel sectie H, nummers 2717 en 3757 aan de Broekdijk 7 in verband met een voorgenomen
herziening van de tuin.

Voorts maken Burgemeester en Wethouders dat zij toestemming hebben verleend voor het verwijderen van 18 populieren langs de Mettekampen en 2 eiken en 3 berken langs de onverharde weg Mosbulten bij wijze van dunning en waarvoor
geen nadere vergunningen zijn vereist.
en Groen.
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht zijn belanghebbenden in de gelegenheid binnen de aangegeven termijn hun
Laatste inzameling grof snoeiafval 4 mei snoeiafval ingezameld.
Buitengebied
Voor de bewoners in het buitengebied geldt dat zij zich telefonisch aan moeten melden wanneer zij grof snoeiafval willen aanbieden.
Telefonische aanmelding kan gebeuren tot en met woensdag 1 mei 12.00 uur.
Ophalen groot wit- en bruingoed 10 mei
Gratis
Voor de gratis inzameling van koelkasten/diepvriezers op vrijdag 10 mei kunt u zich telefonisch aanmelden tot maandag 6 mei 16.00 uur.
Niet gratis
Voor het (tegen betaling van ¤ 18,15) ophalen van overig groot wit- en bruingoed dienen de aanmeldings-
/machtigingskaarten, die u kunt ophalen bij het gemeentehuis, uiterlijk dinsdag 7 mei bij Van Kaathoven binnen te zijn. Het op te halen apparaat dient op 10 mei vanaf 07.30 uur aan de weg te staan.
U kunt deze apparaten ook gratis aanbieden bij de Milieustraat. Inzameling oud papier

- donderdag 2 mei (vanaf 09.00 uur) en vrijdag 3 mei (tot 16.00 uur), Buurtvereniging Vressel, papiercontainer aan de Vresselseweg op het parkeerterrein Vresselse Hut (tegenover Vresselseweg 33)

- zaterdag 4 mei Oudervereniging Basisschool Dommelrode, papiercontainer bij Basisschool Dommelrode

- woensdag 10 april Buurtvereniging Zwijnsbergen, papiercontainer op Zwijnsbergen 3
Aanleg A50
Informatie
Wilt u meer weten over de aanleg van de A50 bezoek dan de internetsite van Rijkswaterstaat.
www.aanlegA50.nl geeft u actuele informatie. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het directieverblijf: telefoon 420737
Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481220
Vastgestelde Verordeningen
In het register van vastgestelde besluiten/verordeningen van de gemeente Sint-Oedenrode, is onder nummer 10313032002 de " VerordeningRaadscommissies" opgenomen. De verordening treden in werking op woensdag 24 april 2002 en liggen
ter inzage bij de afdeling CO (Voorlichting).
Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481220