Gemeente Sint-Oedenrode1.Uitnodigingen.
Besluit: wethouder Thijssen gaat naar de huwelijksreceptie F. Beniers en W. Renders d.d. 17-5;burg. en weth.v. Rossum gaan naar de afscheidsreceptie Ged. van Geel d.d. 29-5


2. Onderzoek geloofsbrieven. .
Besluit: De raad voorstellen over te gaan tot onderzoek van de geloofsbrieven en toelating van de nieuw benoemde leden van de raad.


3. Brief "Nationaal kritisch platform windenergie" Besluit: Brief voor kennisgeving aannemen en mededelen dat niet wordt deelgenomen aan de enquete.


4.Huuraanpassing per 1 juli 2002
Besluit: Instemmen met genoemde huurverhogingen


5.Koopovereenkomst Van Weert, Ollandseweg 100/102 Besluit: Instemmen met:

- het tekenen van de koopovereenkomst;

- het verwerven van grond van het naast-liggende perceel (Ollandseweg 98).


6.Inspraak partiële herziening (provinciaal) waterhuishoudingsplan 2. Besluit: Instemmen met inspraakreactie en deze ter kennisname brengen van cie GGB.


7. Beleidsnota uitvoering Flora- en faunawet Besluit:Kennisnemen van de beleidsnota en gemeentelijke zienswijze toezenden aan GS


8.
Besluit:


9.
Besluit:


10.
Besluit:


11.
Besluit:


12.
Besluit:


13.
Besluit:


14.
Besluit:


15.
Besluit


16
Besluit:

17.
Besluit:


18.
Besluit:


19.
Besluit:


20.
Besluit: