Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PVDA/CHRISTENUNIE

Den Haag, 1 mei 2002

PvdA en Christenunie: nieuw station Ede-Wageningen

De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie vinden het van groot belang dat het stedelijk gebied Wageningen-Ede-Rhenen-Veenendaal, het zgn. WERV-gebied, in de toekomst een aantrekkelijk gebied blijft om in te wonen en werken. Verdieping van de spoorlijn, die Ede nu in tweeën snijdt, en een meer centraal gelegen nieuw NS-station, een paar kilometer naar het westen, biedt hiervoor grote kansen.

Het zorgt voor de noodzakelijke verbetering van de interne en externe ontsluiting van de kern Ede, maar ook van de WERV-gemeenten als geheel. Het biedt verder mogelijkheden voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties. De PvdA en de ChristenUnie vinden dat er snel duidelijkheid moet komen zodat deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Op donderdag 2 mei bieden de PvdA en de ChristenUnie dit gezamenlijke initiatief aan Jan Pronk, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, aan. Dit gebeurt om 14.00 uur in megabioscoop CineMec, Laan van de Verenigde Naties 150, in Ede (bij de afslag Ede-Wageningen aan de A12).

Jan Pronk wordt gevraagd om op korte termijn een haalbaarheidsstudie te doen naar verdieping van de spoorlijn en een nieuw station. Het ministerie van VROM heeft voor dergelijke stedelijke vernieuwingen een groot bedrag op de begroting staan.

Het initiatief wordt aangeboden door de PvdA-ers Diederik Samsom en Staf Depla en Dick Stellingwerf van de ChristenUnie. De wethouders R. Spiegelenberg van Ede en P. Apeldoorn van Wageningen zijn eveneens aanwezig.