Van der Moolen Holding NV

Amsterdam, 2 mei 2002

PERSBERICHT

Van der Moolen: nettowinst * 17,7 miljoen in eerste kwartaal 2002

Van der Moolen, specialist en market maker op de belangrijke Amerikaanse en Europese aandelen-, optie- en obligatiebeurzen, realiseerde in het eerste kwartaal 2002 een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening van * 17,7 miljoen, een daling van 43% ten opzichte van het eerste kwartaal 2001. De nettowinst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg * 0,45, een daling van 44% ten opzichte van het eerste kwartaal 2001.
Van de 62 handelsdagen sloot Van der Moolen er 60 af met een positief handelsresultaat (97%).

Kerncijfers
Zie het origineel http://www.vandermoolen.com/d..._2002_results.pdf .


1e kwartaal %

Euro x 1 miljoen 2002 2001

Verschil

Opbrengsten * 77,9 * 100,7 -23%

Operationeel resultaat voor afschrijving 34,0 59,9 -43%

immateriële vaste activa
Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 17,7 30,8 -43%

Aansprakelijk vermogen 643,1 275,3

Gegevens per aandeel * x 1
Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening * 0,45 * 0,81 -44%

Drs F.M.J. (Fred) Böttcher, directievoorzitter van Van der Moolen: "De effectenmarkten hebben tot op heden hun keerpunt nog niet gevonden. Dalende handelsvolumes en een geringere volatiliteit beperken de handelsmogelijkheden van een bedrijf als het onze. Nagenoeg over de gehele linie zijn daarom onze handelsopbrengsten in het eerste kwartaal gedaald, vooral op de Europese aandelenmarkten. Gegeven de huidige onzekerheden in de markt is het te vroeg om nadere uitspraken te doen over de verwachtingen voor het gehele jaar".


Resultaat eerste kwartaal 2002
Het eerste kwartaal van 2002 kenmerkte zich door een voortzetting van ongunstige marktontwikkelingen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 daalde de waarde van de handelsvolumes op de voor Van der Moolen relevante aandelenbeurzen met percentages tussen de 10% en 20% bij een aanzienlijk lagere volatiliteit. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2001 was er sprake van enige stijging van de beursvolumes, maar een verdere daling van de volatiliteit leidde tot een aanzienlijke beperking van onze handelsmogelijkheden. De Amerikaanse optiemarkten kenmerkten zich in het eerste kwartaal 2002 nog steeds door een sterk competitieve handelsomgeving voor professionele marktpartijen.
De opbrengsten bedroegen * 77,9 miljoen in het eerste kwartaal 2002, een teruggang van 23% ten opzichte van het eerste kwartaal 2001. Deze daling was het gevolg van een negatieve autonome opbrengstenontwikkeling (-35%), het effect van acquisities (+9%) en valuta-effecten, vooral door appreciatie van de dollar ten opzichte van de euro (+3%).

De opbrengsten in de Verenigde Staten liepen terug met 16% ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 door de negatieve invloed van algemene marktontwikkelingen op de opbrengsten van Van der Moolen Specialists USA en door een beperkt handelsverlies op optie-activiteiten, gedeeltelijk gecompenseerd door een positieve bijdrage van in 2001 en 2002 geacquireerde NYSE specialistbedrijven. De opbrengsten in Europa daalden met 43% door lagere opbrengsten uit de aandelenhandel in Amsterdam, Keulen en Londen, gedeeltelijk gecompenseerd door de opbrengsten uit de obligatiehandel in Londen. In het eerste kwartaal 2002 werd 82% van de totale opbrengsten gerealiseerd in de Verenigde Staten, vergeleken met 76% in het eerste kwartaal 2001. De opbrengsten van Van der Moolen Specialists USA daalden met 8% ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 en met 6% ten opzichte van het vierde kwartaal 2001. De negatieve autonome opbrengstenontwikkeling werd gedeeltelijk gecompenseerd door een positieve bijdrage aan de opbrengsten van alle in 2001 en 2002 geacquireerde specialistbedrijven op de NYSE. Van der Moolen Specialists USA sloot in het eerste kwartaal 2002 alle handelsdagen af met een positief handelsresultaat.
De opbrengsten uit optie-activiteiten in de Verenigde Staten bedroegen negatief * 1,1 miljoen in het eerste kwartaal 2002, een daling ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 en een lichte verbetering ten opzichte van het vierde kwartaal 2001. Ook de opbrengsten uit optie-activiteiten in Nederland waren in het eerste kwartaal 2002 beperkt negatief. De reorganisatie van de optie-activiteiten verloopt volgens plan, maar zal gezien de huidige marktomstandigheden naar verwachting niet leiden tot aanzienlijke verbetering op korte termijn.
De aandelenhandel in Europa vertoonde over de gehele linie een aanzienlijke daling van de handelsopbrengsten. Naast algemene marktontwikkelingen speelden hierbij specifieke oorzaken een rol, zoals de overgang van Euronext Amsterdam naar het Franse handelssysteem en vertraging bij de start van de handelsactiviteiten in Franse aandelen.

De transactiekosten stegen met 18% ten opzichte van het eerste kwartaal 2001, vooral door de uitbreiding van onze activiteiten.


De totale bedrijfslasten stegen met 5% ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 als gevolg van integratie van geacquireerde ondernemingen en de start van Van der Moolen Bonds in Londen, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere bonus-reserveringen in het eerste kwartaal 2002. Het operationele resultaat (vóór afschrijving immateriële vaste activa) bedroeg * 34,0 miljoen in het eerste kwartaal 2002, een daling van 43% ten opzichte van de * 59,9 miljoen gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2001.
De brutomarge (operationeel resultaat vóór afschrijving immateriële vaste activa gedeeld door de totale opbrengsten) bedroeg 44% in het eerste kwartaal 2002. De afschrijving op immateriële vaste activa bedroeg * 1,7 miljoen in het eerste kwartaal 2002 en houdt verband met gerealiseerde acquisities sinds 1 januari 2001. In het eerste kwartaal van 2001 vonden geen afschrijvingen op immateriële activa plaats.
De effectieve belastingdruk op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na aftrek van het aandeel derden) was 23% in het eerste kwartaal 2002, vergeleken met 36% in het eerste kwartaal 2001. De lagere winst voor belastingen leidde tot een relatieve toename van het effect van fiscale afschrijving op goodwill in de Verenigde Staten die in het verleden ten laste van het eigen vermogen is gebracht, alsmede tot een grotere invloed van het belastingeffect van onze Nederlandse concern financieringsmaatschappij.
De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening (na aftrek van aandeel derden) daalde in het eerste kwartaal 2002 met 43% tot * 17,7 miljoen, vergeleken met * 30,8 miljoen in het eerste kwartaal 2001. De nettowinst per gewoon aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening, berekend over het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen en na aftrek van dividend voor preferente financieringsaandelen, bedroeg * 0,45 in het eerste kwartaal 2002, tegenover * 0,81 in het eerste kwartaal 2001 (-44%).
Ter vergroting van de transparantie van onze financiële verslaglegging en om vergelijking met andere bedrijven te vergemakkelijken hebben bij de opstelling van de jaarcijfers 2001 een aantal reclassificaties plaatsgevonden van posten in de winst- en verliesrekening. Bij de presentatie van de vergelijkende cijfers over de kwartalen van het voorgaande jaar zijn deze reclassificaties met terugwerkende kracht ook op kwartaalbasis doorgevoerd. Om die reden wordt als bijlage een volledig overzicht gegeven van de kwartaalcijfers in 2001 na verwerking van deze reclassificaties. Balans
Het balanstotaal steeg van * 2,1 miljard op 31 december 2001 naar * 2,5 miljard op 31 maart 2002. De stijging is vooral het gevolg van consolidatie van de acquisitie van Lyden Dolan Nick en de uitbreiding van de activiteiten van Van der Moolen Bonds in Londen. Het eigen vermogen steeg van
* 265,7 miljoen op 31 december 2001 naar * 285,7 miljoen op 31 maart 2002. Nadere informatie: T.L. Schram: +31 (0)20 535 67 89

Meer informatie over Van der Moolen: www.vandermoolen.com.

Van der Moolen Holding N.V. Geconsolideerde resultatenrekening (Dutch GAAP, geen accountantscontrole toegepast) Zie het origineel .Van der Moolen is actief op de belangrijke aandelen- en derivatenbeurzen van Europa en de Verenigde Staten. Als all systems trader handelt de groep in open outcry markten en elektronische handelssystemen in verschillende tijdzones. Op de New York Stock Exchange (NYSE) heeft Van der Moolen momenteel een marktaandeel van ruim 10%, waarmee het bedrijf als specialist verantwoordelijk is voor een omzet vergelijkbaar met ruim anderhalf maal het totale handelsvolume van Euronext Amsterdam. Handelaren van Van der Moolen verrichten wereldwijd gemiddeld 75.000 effectentransacties per dag. Volatiliteit en handelsvolume zijn de belangrijke factoren die de resultatenontwikkeling van de groep bepalen. De aandelen van Van der Moolen zijn genoteerd op Euronext Amsterdam (VDMN.AS). American Depositary Receipts (ADR's) gerelateerd aan aandelen Van der Moolen zijn genoteerd op de New York Stock Exchange (VDM).
De koers van het aandeel kan worden gevolgd op www.vandermoolen.com. Disclaimer:
Sommige uitspraken in dit persbericht betreffen uitspraken ten aanzien van de toekomst ("forward- looking statements"). Deze uitspraken, waarin de woorden "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "schattten", "verwachten" en soortgelijke woorden voorkomen, zijn gebaseerd op inzichten en verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waardoor de feitelijke resultaten hiervan aanzienlijk kunnen afwijken. De lezers worden daarom gewaarschuwd om niet teveel belang te hechten aan deze uitspraken ten aanzien van de toekomst en worden verwezen naar de documenten die door de onderneming zijn gedeponeerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission, met name het meest recente document op basis van Form 20-F, waarin belangrijke risicofactoren worden geïdentificeerd waardoor de feitelijke resultaten kunnen afwijken. Van der Moolen Holding N.V. wijst elke verplichting af om zijn mening over deze risico's en onzekerheden te actualiseren of geactualiseerde uitspraken ten aanzien van de toekomst zoals gedaan in dit persbericht publiek bekend te maken, behalve wanneer de onderneming daartoe verplicht is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving.