European Commission

IP/02/640

Brussel, 30 april 2002

Schoner water: EU-onderzoek leidt tot beter waterbeheer in de industrie

Op een mediabriefing in het Institut d'Estudis catalans, Barcelona, zal de Commissie op 2 mei verslag uitbrengen over drie succesvolle EU-initiatieven die tot een beter beheer van industrieel afvalwater hebben geleid. Water is leven. De beschikbaarheid en kwaliteit van water zijn essentieel voor nederzettingen van de mens, economische ontwikkeling en ecosystemen. De industrie verbruikt water en afvalwater van productieprocédés heeft vaak schadelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid. Door de EU gefinancierde onderzoekprojecten kunnen een bijdrage leveren tot de oplossing van het probleem - bijvoorbeeld door het waterverbruik in de leerlooierijen en de leerindustrie met 90% te verminderen. Op de bijeenkomst zullen drie projecten worden beschreven: TANNET voor de leerlooierijen, INCORE voor niet langer gebruikte industrieterreinen en WASTE WATER CLUSTER waarin innovatieve oplossingen voor de zuivering van afvalwater worden ontwikkeld. De drie projecten hebben tot doel ervoor te zorgen dat drinkwater van hoge kwaliteit beschikbaar blijft. De resultaten betreffen specifieke, elkaar aanvullende aspecten van de waterbehandelingscyclus en convergeren in de richting van een globale en geïntegreerde aanpak in het waterbeleid.

De commissaris voor onderzoek, Philippe Busquin, verklaarde: "De industrie houdt zich al minstens een decennium bezig met het waterbeheer en dankzij het wetenschappelijke en technologische onderzoek is al belangrijke vooruitgang geboekt met betrekking tot het duurzame gebruik van deze vitale hulpbron. Dit zijn problemen waarmee wij allen te maken hebben en het ligt dan ook voor de hand om onze middelen om deze problemen aan te pakken op Europees niveau te bundelen. Met schone technologie en recyclingtechnologie, zoals bijvoorbeeld in het TANNET-project worden bevorderd, zal de watervervuiling in de leerlooierijen en de leersector worden teruggedrongen. Bovendien is het mogelijk dat de resultaten ook toepasbaar zijn op de textiel- en de pulp- en papiersector. De ontwikkeling gaat in de richting van een algehele verbetering van de kwaliteit van het leven en een duurzamer beheer van bodem en water in Europa".

De leerindustrie in de EU omvat ongeveer 3.000 leerlooierijen en geeft werk aan 50.000 mensen. TANNET, het netwerk van de Europese leerindustrie, had oorspronkelijk tien kernpartners (leeronderzoekinstituten), maar is uitgegroeid tot een netwerk met meer dan 300 leden verspreid over de gehele EU.

Het project heeft 26 maanden gelopen met een financiële bijdrage van de EU van 280.000 euro. Het heeft zich onder meer beziggehouden met watervrij nalooien, verven en invetten van leer als innovatieve milieuvriendelijke geautomatiseerde procédés en met het "tannery sludge project" waarin wordt gewerkt aan de chroomproblematiek, bijvoorbeeld "terugwinning en hergebruik van chroom". Er is belangrijke vooruitgang geboekt met de recycling van chroom, een metaal dat in de leerlooierij nog niet kan worden vervangen.

Er zijn innovatieve behandelingen ontwikkeld om de milieueffecten van het schaafsel te verminderen, een schadelijk bijproduct van het leerproductieproces. Als resultaat van het TANNET-onderzoek valt een vermindering van het waterverbruik in de productieprocédés met 90% te verwachten.

Kostbare grond- en oppervlaktewatervoorkomens worden ook bedreigd door een erfenis uit het verleden, verlaten industrieterreinen, waarvan de vervuilende stoffen jarenlang in de bodem hebben gezeten en thans een bedreiging vormen voor deze voorkomens. Om risicofactoren te bepalen en negatieve tendensen om te buigen is het zaak dat water-, bodem- en grondgebruik permanent worden gevolgd. In onderzoekprojecten van de EU zijn nieuwe methodes ontwikkeld om deze bedreigingen in een zo vroeg nodig stadium op te sporen, te monitoren en te meten.

WASTE WATER CLUSTER (WWC) omvatte 5 onderzoekprojecten van de EU waaraan 30 onderzoekteams deelnamen, met een totale financiering van de EU van 3.500.000 euro. Het cluster werd in juli 1997 opgericht en omvatte vijf Europese onderzoekprojecten. Dit cluster heeft geleid tot meer inzicht in de transformatie, het lot en de toxiciteit van geselecteerde groepen industriële verontreinigende stoffen die worden geloosd in het water en de bodem en in waterzuiveringsinstallaties, door gebruik te maken van elkaar aanvullende bemonsteringstechnieken en geavanceerde meettechnieken. WWC heeft belangrijke informatie en kennis verzameld over nieuwe verontreinigende stoffen die voorkomen in industriële en stedelijke afvalwaterzuiveringsprocessen en over de effluenten die in de zuiveringsinstallaties terechtkomen. Voor het monitoren van chemicaliën die het endocriene stelsel verstoren in oppervlaktewater, afvalwater en slib is gebruik gemaakt van meetinstrumenten gebaseerd op biosensoren.

INCORE was een project met tien Europese partners dat gedurende 36 maanden liep met een financiële bijdrage van de EU van 2.438.000 euro. Het heeft geleid tot een effectieve en duurzame strategie voor onderzoek en sanering van grondwater en bodems in stedelijke gebieden, waaronder gebieden met leerindustrie. Het project was gebaseerd op een geïntegreerd onderzoek van verontreinigende terreinen in het Neckar-basin bij Stuttgart, maar omvatte ook andere stedelijke gebieden zoals Straatsburg, Linz en Milaan. INCORE is gericht op een uitgebreide identificatie van de emissie van schadelijke stoffen in een uitgebreid waarnemingsgebied in plaats van de analyse van één enkel meetpunt.

Dankzij de integratie van de drie verschillende benaderingen van het onderzoek die zijn gevolgd in "TANNET", "WASTE WATER CLUSTER" en "INCORE" zijn krachtige instrumenten verkregen om de voorziening van drinkwater van hoge kwaliteit op lange termijn te ondersteunen. Tevens worden hiermee duurzame industriële productieprocédés in de Europese industrie en de werkgelegenheid in de EU bevorderd.

Meer informatie kunt u vinden:

* vijfde kaderprogramma voor O&O, kernactiviteit "duurzaam waterbeheer en waterkwaliteit":

http://www.cordis.lu/eesd/ka1/home.html--TANNET:

www.euroleather.com

* WASTE WATER CLUSTER:

www.wastewater-cluster.com

* INCORE:

http://www.umweltwirtschaft-uw.de/incore/