Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Principe-Akkoord ICK-CAO!

Op 1 mei jl. hebben wij met uw werkgevers een principe-akkoord afgesloten over de nieuwe ICK-CAO. Het resultaat komt in grote lijnen op het volgende neer:

Looptijd
Wij hebben een looptijd afgesproken van veertien maanden: van 1 april 2002 tot 31 mei 2003.

Loon
Met ingang van 1 oktober 2002 worden de lonen verhoogd met 3%. Indien in het bedrijfsoverleg van het bedrijf waar u werkt een bedrijfseigen beloningssysteem wordt gehanteerd, geldt dit percentage als het minimumbudget voor de loonsstijgging van het bedrijf.

Pensioenen
Wij hebben hierover nog geen concrete afspraken kunnen maken. Dit komt omdat wij in een stadium van de besprekingen zitten waarin het nog niet mogelijk is om de totale kosten van de pensioenregeling in te schatten.
Pas als hier meer duidelijkheid over is, kunnen wij afspraken maken. Dit betekent dat wij in tussentijd gewoon vasthouden aan onze eis qua premieverdeling: 2/3 voor werkgevers en 1/3 voor werknemers.

Algemeen verbindend verklaring
Zoals wij u al eerder hebben gemeld, hebben wij afgesproken dat er een commissie, bestaande uit werkgevers en werknemers zal worden opgericht die zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de ICK-CAO algemeen verbindend te verklaren. Uw bestuurder Maurice Limmen zal zelf namens de vakbonden hierin zitting nemen. Het is de bedoeling dat deze commissie in september 2002 zijn onderzoek hierover heeft afgerond.

Arbeid & Zorg
Daarnaast hebben wij afgesproken om de wet Arbeid en Zorg op te nemen in de ICK-CAO. Dit om ervoor te zorgen dat er in ICK-CAO bedrijven van deze wet niet ten nadele van de werknemer kan worden afgeweken.

Overige punten
Tot slot hebben wij ook nog afspraken gemaakt naar studies over Persoonlijk Ontwikkelingsplannen (POP), Competentiamanagement en Personal Benefits Budget.

Mening Dienstenbond CNV
Qua loon hebben wij met name in verhouding tot onze eis van 3.25% gewoon goed gescoord. Op het punt van pensioenen was een deal nu nog niet mogelijk. Voor de rest vinden wij het wat mager, het sociale gezicht van de ICK-CAO blijft daarom een belangrijk punt van zorg voor de toekomst. Ons oordeel hierover zal in het vervolg mede afhangen van de vraag of de ICK-CAO algemeen verbindend verklaard kan worden. Voorlopig hebben wij echter in deze mindere tijden voor de sector een verantwoord onderhandelingsresultaat neergezet. Met name vanwege de redelijke loonparagraaf leggen wij u dit resultaat dan ook positief voor.

En nu?
U kunt tot 20 mei as. stemmen. Dat kan per email naar onderstaand adres, maar ook via het reactieformulier dat u al lid toegestuurd heeft gekregen. Daarna hoort u weer van ons.

In de tussentijd houden wij u op de hoogte!

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder Maurice Limmen. Telefoon (023) 565 10 52. Email: m.limmen@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 2 mei 2002.