Provincie Drenthe

Geuronderzoek bij Zonne-Ei-Farm

Assen, 2 mei 2002
Persberichtnummer 02-044GS hebben besloten tot het starten van een kwantitatief onderzoek naar de verspreiding van geur rond de vestiging van het bedrijf Zonne-Ei-Farm in Rogat. Het geuronderzoek moet objectieve informatie verstrekken over de geursituatie van het bedrijf.

De Raad van State vernietigde onlangs de milieuvergunning van de mestfabrikant. De bedrijfsactiviteit van Zonne-Ei-Farm leidde tot geuroverlast in de omgeving doordat de voorgeschreven gaswasser, die de overlast moest voorkomen, niet was geïnstalleerd. Nadat het bedrijf kortgeleden de installatie aanbracht die de verspreiding van geur voorkomt, is het aantal klachten aanzienlijk teruggebracht.

Het college acht de door Zonne-Ei-Farm aangevraagde bedrijfsactiviteiten vergunbaar. Gedurende een periode van ten hoogste een half jaar zal een uitgebreid geuronderzoek op locatie plaatsvinden ten behoeve van een nieuw in te dienen vergunningaanvraag. Dit is de periode die doorgaans nodig is voor het verkrijgen van een milieuvergunning. De provincie heeft afspraken met het bedrijf gemaakt over de uitvoering van het onderzoek. GS zullen het naleven van die afspraken intensief controleren. De provincie heeft omwonenden van het bedrijf inmiddels op de hoogte gebracht van de te volgen werkwijze.

Zonne-Ei-Farm in Rogat beschikte sinds 23 mei 2000 over een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer voor de verwerking van gedroogde pluimveemest tot mestkorrels.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl