PERSBERICHT

Datum 2 mei 2002
Nummer 003

Conference call voor analisten - 3 mei 2002, 11.00 uur CET via telefoon-nummer: +31 (0)45 631 6901 (meeluisterstand voor niet-deelnemers)

NETTOWINST* BUHRMANN 1e KWARTAAL 2002: EUR 38 MILJOEN

Kerncijfers 
in miljoenen euro 1e kwartaal
2002 2001 ?
Netto-omzet 2.547 2.448 + 4%
Toegevoegde waarde** 606 568 + 7%
EBITDA*** 131 136 - 4%
Nettowinst* 38 47 - 19%
Netto buitengewoon resultaat n.v.t. 20
in euro
Nettowinst* per aandeel (verwaterd) 0,22 0,35 - 37%

* Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening voor afschrijving van goodwill. Dit winstbegrip wordt consistent gehanteerd. ** Netto-omzet minus de kosten van de omzet. *** Winst vóór interest, belastingen en afschrijvingen

Vooruitzichten 2002
De vorig jaar doorgevoerde kostenbesparingen, effectieve kostenbeheersing in alle divisies en kostensynergie die voortkomt uit de integratie van de vorig jaar overgenomen bedrijven zullen alle een positief effect hebben op de winst. Wij houden vast aan de verwachting dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving van goodwill over het boekjaar 2002 hoger zal zijn dan over 2001, onvoorziene omstandigheden en een verdere verslechtering van de economie in onze belangrijkste markten voorbehouden.

Samenvatting

* De totale omzet steeg met 4% tot EUR 2.547 miljoen inclusief het effect van de acquisities van vorig jaar en valuta-omrekeneffecten. Op vergelijkbare basis en gecorrigeerd voor het aantal werkdagen, was sprake van een omzetdaling van 5% ten gevolge van de economische teruggang.
* De toegevoegde waarde kwam 7% hoger uit op EUR 606 miljoen. De stijging is grotendeels te danken aan het effect van de acquisities van vorig jaar en de hieruit voortkomende synergie, in het bijzonder in de Office Products divisies.

* De operationele kosten zijn (omrekeneffecten buiten beschouwing latend) voor het derde opeenvolgende kwartaal gedaald. De effecten van herstructureringen en kostenbesparende maatregelen, alsmede het realiseren van kostensynergie worden hiermee duidelijk zichtbaar.
* De winst vóór interest, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) kwam 4% lager uit op EUR 131 miljoen. De stijging van het bedrijfsresultaat van de Divisie Office Products Noord-Amerika met EUR 3 miljoen en het EUR 4 miljoen hogere resultaat van Office Products Europa/Australië wogen niet op tegen het EUR 8 miljoen lagere bedrijfsresultaat van de Divisie Paper Merchanting en de daling van het bedrijfsresultaat van de Divisie Graphic Systems met EUR 6 miljoen.

* De totale nettowinst na afschrijving van goodwill en inclusief buitengewone baten en lasten bedroeg EUR 19 miljoen, ten opzichte van EUR 52 miljoen over het eerste kwartaal van 2001, waarin een buitengewone bate van EUR 20 miljoen begrepen was. De daling werd verder mede veroorzaakt door de afname van het bedrijfsresultaat en hogere goodwillafschrijvingen in het eerste kwartaal van dit jaar.

* Internetverkopen lieten een verdere toename zien en maken nu circa 13% uit van de totale omzet.

Commentaar van de voorzitter van de Raad van Bestuur Buhrmanns bestuursvoorzitter Frans Koffrie zei over de ontwikkelingen in het eerste kwartaal: "In vergelijking met het relatief goede eerste kwartaal van vorig jaar is - zoals voorzien in onze plannen - op autonome basis sprake van een daling van de omzet. In antwoord hierop hebben wij onze operationele efficiency verbeterd, hebben wij in hoog tempo overgenomen bedrijven geïntegreerd en succesvol kosten verlaagd. Ondanks het feit dat er in het eerste kwartaal van dit jaar in onze belangrijkste markten nog geen echt herstel viel waar te nemen, is onze brutomarge verbeterd. Dankzij het aanpassingsvermogen van onze organisatie, de voortdurende aandacht voor efficiencyverbeteringen en de sterke marktposities van de Buhrmann-bedrijven in Noord-Amerika, Europa en Australië verkeren wij in een uitstekende uitgangspositie om ten volle te profiteren van een economisch herstel, wanneer zich dat voordoet."

Verslag over het eerste kwartaal van 2002
Buhrmann heeft haar leidende positie versterkt als één van 's wereld grootste distributeurs van kantoorartikelen, papier en grafische systemen in de zakelijke markt. Wij slagen er uitstekend in onze klanten te helpen met het besparen van kosten op de inkoop, terwijl wij zeer geavanceerde systemen aanbieden voor het bestellen via internet. Het aandeel van de internetverkopen in de totale omzet steeg tot 13%, hetgeen EUR 1,3 miljard vertegenwoordigt op jaarbasis. Dankzij onze concurrentiekracht zijn wij in staat geweest om onder de huidige ongunstige omstandigheden een relatief goed resultaat te behalen.
Het bedrijfsleven werd in het eerste kwartaal nog steeds gekenmerkt door verminderde activiteit, hetgeen resulteerde in een autonome daling van de omzet met 5% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. De totale omzet steeg echter met 4% tot EUR 2.547 miljoen dankzij de vorig jaar gepleegde overnames. De omzet van de voormalige Samas en USOP-onderdelen en andere acquisities was niet inbegrepen in de omzet van het eerste kwartaal van vorig jaar, omdat deze in het tweede kwartaal zijn overgenomen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar was sprake van een toename van de totale kosten, voornamelijk als gevolg van de vorig jaar gerealiseerde acquisities en de voortgaande integratieactiviteiten. Echter, de daling van de operationele kosten die zichtbaar werd in het derde kwartaal van vorig jaar heeft zich in het eerste kwartaal van dit jaar voortgezet en deze goede vooruitgang heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de gerealiseerde margeverbetering. In het eerste kwartaal vond een verdere reductie plaats van het personeelsbestand met 600 arbeidsplaatsen sinds ultimo december 2001.
De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving van goodwill was lager dan over het eerste kwartaal van vorig jaar en kwam uit op EUR 38 miljoen (2001: EUR 47 miljoen). Het verschil is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat in de eerste twee maanden van vorig jaar nog geen verslechtering te zien was, waardoor in 2001 sprake was van een relatief goed eerste kwartaal. Verder bedroeg de effectieve belastingdruk over het eerste kwartaal van dit jaar 22%, in vergelijking met 16% over het eerste kwartaal van vorig jaar. De lagere nettowinst per aandeel omvat bovendien het effect van de toename van het gemiddelde aantal uitstaande aandelen met 23% ten gevolge van de aandelenemissie die plaatsvond tegen het einde van het eerste kwartaal van vorig jaar. Na verwatering bedroeg de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving van goodwill per aandeel over het eerste kwartaal van dit jaar
EUR 0,22 (eerste kwartaal 2001: EUR 0,35).

Kasstroom en financiering
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg over het eerste kwartaal EUR 75 miljoen negatief, hetgeen hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan een toename van het werkkapitaal. Echter, over het gehele jaar zal naar verwachting sprake zijn van een positieve kasstroom. Voorraden lieten een lichte toename zien na effectuering van een aantal veranderingen met betrekking tot ons distributienetwerk en investeringen in nieuwe demonstratieapparatuur voor onze Divisie Graphic Systems tegen het eind van het eerste kwartaal. Verdere vooruitgang werd geboekt met het terugdringen van de handelsvorderingen. De post crediteuren daalde als gevolg van normale fluctuaties op grond van commerciële overwegingen omtrent betalingsvoorwaarden. Investeringen in vaste activa en integratiekosten ontwikkelden zich overeenkomstig onze verwachtingen. De rentedekking was 2,8 maal over het eerste kwartaal van dit jaar, ten opzichte van 2,9 maal over de overeenkomstige periode vorig jaar en 2,7 maal over het vierde kwartaal van vorig jaar (onze interne doelstelling is 3x).

RESULTATEN PER DIVISIE 
Office Products Noord-Amerika
In miljoenen euro 1e kwartaal
2002 2001 D

Netto-omzet 1.271 1.176 + 8%
Toegevoegde waarde 357 321 + 11%
EBITA 71 68 + 4%
Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld)* 1.083 1.003 + 8%

* Het vergelijkingscijfer voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.

De netto-omzet van de Divisie Office Products Noord-Amerika steeg met 8% tot EUR 1.271 miljoen, inclusief het positieve effect van de acquisitie van vorig jaar. Autonoom daalde de omzet met 6% ten gevolge van de zwakke markt. De snelle integratie van de verworven USOP-activiteiten in de loop van 2001 en de doelgerichte inspanningen ter verbetering van de operationele efficiency hebben bijgedragen aan de duidelijke verbetering van de brutomarge van de divisie.
De toegevoegde waarde steeg met 11% tot EUR 357 miljoen. De divisie is in het eerste kwartaal succesvol geweest in het verwerven van nieuwe grote klanten. Dit komt voort uit de geslaagde inspanningen van de divisie om haar service aan grote ondernemingen verder te verbeteren, aangevuld met training van zowel verkoopmedewerkers als verkoopmanagers.
Het winnen van nieuwe klanten, het behouden van bestaande klanten en daar meer zaken mee doen en kostenbeheersing blijven de hoogste prioriteit houden. Er werden aanzienlijke inspanningen gepleegd om de omvang van de organisatie af te stemmen op de omzetontwikkeling. Zolang nog geen sprake is van verbetering in de economische omstandigheden zullen verdere kostenreducerende maatregelen worden doorgevoerd. In het eerste kwartaal zijn de operationele lasten en personeelskosten in totaal met 4% gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar.
Het bedrijfsresultaat (EBITA) van de divisie steeg met 4% tot EUR 71 miljoen.

Office Products Europa / Australië

in miljoenen euro 1e kwartaal
2002 2001 D

Netto-omzet 396 322 + 23%
Toegevoegde waarde 105 89 + 18%
EBITA 15 11 + 36%
Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld)* 220 202 + 9%

* Het vergelijkingscijfer voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.

De omzet van de Divisie Office Products Europa/Australië steeg met 23% tot EUR 396 miljoen, inclusief het positieve effect van de overname van vorig jaar en kostenvoordelen voortvloeiende uit de integratie- en herstructureringsactiviteiten. Autonoom daalde de omzet met 2%. De omzet van de activiteiten in Australië bleef zich gunstig ontwikkelen. In alle belangrijke markten van de Divisie Office Products Europa hebben grote klanten hun bestedingen op het gebied van kantoorartikelen teruggeschroefd. Kostenbesparingsoperaties en personeelsreducties veroorzaakten een verdere daling in de verkopen van kantoormeubilair en een stagnatie in de verkoop van kopieermachines. Daar komt bij dat grote bedrijven kosten besparen door artikelen te bestellen binnen een meer beperkte range uit ons zeer omvangrijke productaanbod. De verkoopinspanningen gericht op middelgrote ondernemingen worden opgevoerd om een grotere aanwezigheid te krijgen in dit marktsegment en daarmee de klantenbasis als geheel meer in evenwicht te krijgen. Op vergelijkbare basis daalden de kosten ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, dankzij effectieve kostenbesparende maatregelen en het feit dat de integratieactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk zeer voorspoedig verlopen en op schema liggen.
Het bedrijfsresultaat (EBITA) van de Divisies Offices Products Europa en Office Products Australië gezamenlijk steeg met 36% tot EUR 15 miljoen. Er werd goede vooruitgang geboekt ten aanzien van het beheer van het werkkapitaal, met name in het Verenigd Koninkrijk. Dit komt tot uitdrukking in de toename van het geïnvesteerd vermogen met 9% bij een omzetstijging van 23% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

Paper Merchanting

in miljoenen euro 1e kwartaal
2002 2001 D

Netto-omzet 780 824 - 5%
Toegevoegde waarde 120 126 - 5%
EBITA 20 28 - 29%
Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld)* 676 693 - 2%

* Het vergelijkingscijfer voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.

De netto-omzet van de Divisie Paper Merchanting daalde met 5% tot EUR 780 miljoen. Autonoom daalde de omzet met 4% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.
Buhrmann's papiergroothandels hebben in heel Europa vastgehouden aan een strikt beleid om verkoopprijzen en brutomarges in stand te houden. Verder richt de divisie zich op het handhaven van een zeer hoog serviceniveau om zo haar leidende positie in de markt zeker te stellen, terwijl kostenbesparende maatregelen worden doorgevoerd wanneer dat maar mogelijk is. De markt voor commercieel drukwerk, het grootste segment binnen de portefeuille van de divisie, bleef te maken hebben met een sterk verminderde activiteit en een toename van faillissementen onder drukkers. De bedrijfstak gaat gebukt onder de afgenomen vraag naar meerkleurendrukwerk ten gevolge van de vermindering van advertentie-uitgaven. Dit komt vooral tot uitdrukking in lagere ex-magazijnverkopen, hetgeen een groot effect heeft gehad op het bedrijfsresultaat van de divisie over het eerste kwartaal van dit jaar.
Naast voortzetting van een stringent beleid gericht op het handhaven van de marges, is de divisie haar activiteiten verder aan het stroomlijnen. Zo is bijvoorbeeld in Nederland in het eerste kwartaal de samenvoeging van start gegaan van twee werkmaatschappijen: Riem + Honig en Deutschmann & Roelants. De nieuwe combinatie gaat verder onder de naam: DRiem Papier. Overeenkomstig de verwachting is het bedrijfsresultaat (EBITA) van de divisie over het eerste kwartaal gedaald, uitkomend op EUR 20 miljoen, hetgeen EUR 8 miljoen minder is dan over de eerste drie maanden van vorig jaar.

Graphic Systems

in miljoenen euro 1e kwartaal
2002 2001 D

Netto-omzet 100 126 - 21%
Toegevoegde waarde 24 32 - 25%
EBITA 1 7 - 86%
Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld)* 115 106 + 8%

* Het vergelijkingscijfer voor2001 is aangepast. Met ingang van 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.

De netto-omzet van de Divisie Graphic Systems kwam uit op EUR 100 miljoen (eerste kwartaal 2001: EUR 126 miljoen). Zoals wij verwachtten was sprake van een lagere omzet en achterblijvende onderontvangst. Onze omzet en de marges hadden te lijden onder een agressiever prijsbeleid van concurrenten en de aanhoudende overcapaciteit in de markt voor tweedehands apparatuur. Het aandeel in de totale omzet van de verkopen van diensten, verbruiksartikelen en reserve-onderdelen is met succes verder vergroot. Verder zijn werkmaatschappijen in Italië en België in maart van start gegaan met de verkoop van verbuiksartikelen via het internet. Ook zijn in maart de eerste "Nexpress" digitale kleurenprinters van de joint-venture van Heidelberg en Kodak door de divisie geïntroduceerd in onze markten. De aanschaf van demonstratiemodellen heeft bijgedragen aan een tijdelijke toename in het geïnvesteerde vermogen.
Het bedrijfsresultaat (EBITA) van de Divisie Graphic Systems over het eerste kwartaal bedroeg in totaal EUR 1 miljoen (2001: EUR 7 miljoen).

Vooruitzichten
Office Products
Naarmate de integratie van de overgenomen bedrijven in Noord-Amerika en Europa haar voltooiing nadert en verdere vooruitgang wordt geboekt met het stroomlijnen van onze activiteiten, zullen meer kostenvoordelen en operationele synergieën zichtbaar worden. Naar verwachting zullen de omzetvolumes van onze Office Products divisies op vergelijkbare basis uitkomen op hetzelfde niveau als vorig jaar als gevolg van reorganisaties in het bedrijfsleven en structurele kostenbesparende maatregelen bij vele van onze grote klanten. Om tegenwicht te bieden aan de verminderde bestedingen op het gebied van kantoorartikelen, intensiveren onze kantoorartikelendivisies hun marketingactiviteiten gericht op zowel grote als middelgrote ondernemingen. Verder wint het aandeel van producten die wij onder onze eigen merken verkopen aan belang.

Paper Merchanting
In de markt is melding gemaakt van de eerste voorzichtige tekenen dat de advertentiebestedingen dit jaar weer gaan toenemen en er heeft zich bij papierproducenten een bescheiden verbetering voorgedaan in de orderontvangsten.Tegelijkertijd houden Buhrmann's papiergroothandels hun aanbod in evenwicht met de vraag, waarmee prijs- en marge-erosie worden voorkomen. Dit is een belangrijk gegeven voor het handhaven van een redelijke winstgevendheid.

Graphic Systems
De grafische markt vertoont nog steeds geen tekenen van een duurzaam herstel. Gegeven de verminderde bereidheid bij bedrijven in de grafische bedrijfstak tot het doen van kapitaalsinvesteringen, zullen, in lijn met onze verwachtingen, omzet en bedrijfsresultaat van de Graphic Systems Divisie lager zijn.

Buhrmann Groep
De vorig jaar doorgevoerde kostenbesparingen, effectieve kostenbeheersing in alle divisies en kostensynergie die voortkomt uit de integratie van de vorig jaar overgenomen bedrijven zullen alle een positief effect hebben op de winst. Wij houden vast aan de verwachting dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving van goodwill over het boekjaar 2002 hoger zal zijn dan over 2001, onvoorziene omstandigheden en een verdere verslechtering van de economie in onze belangrijkste markten voorbehouden.
Buhrmann NV